2113 Kinh Pháp Cú, phẩm 25, phẩm Tỳ Kheo câu 379,380,381,382

2113 Kinh Pháp Cú, phẩm 25, phẩm Tỳ Kheo câu 379,380,381,382

2113 Kinh Pháp Cú, phẩm 25, phẩm Tỳ Kheo câu 379,380,381,382

2113 Kinh Pháp Cú, phẩm 25, phẩm Tỳ Kheo câu 379,380,381,382

2113 Kinh Pháp Cú, phẩm 25, phẩm Tỳ Kheo câu 379,380,381,382
2113 Kinh Pháp Cú, phẩm 25, phẩm Tỳ Kheo câu 379,380,381,382