2127 Kinh Pháp Cú, phẩm 26, Bà La Môn câu 384

2127 Kinh Pháp Cú, phẩm 26, Bà La Môn câu 384

2127 Kinh Pháp Cú, phẩm 26, Bà La Môn câu 384

2127 Kinh Pháp Cú, phẩm 26, Bà La Môn câu 384

2127 Kinh Pháp Cú, phẩm 26, Bà La Môn câu 384
2127 Kinh Pháp Cú, phẩm 26, Bà La Môn câu 384