2133 Đắc giới sanh thiền, đắc thiền giải thoát

2133 Đắc giới sanh thiền, đắc thiền giải thoát

2133 Đắc giới sanh thiền, đắc thiền giải thoát

2133 Đắc giới sanh thiền, đắc thiền giải thoát

2133 Đắc giới sanh thiền, đắc thiền giải thoát
2133 Đắc giới sanh thiền, đắc thiền giải thoát