2187 Kinh Pháp Cú, phẩm 26, phẩm Bà La Môn câu 398, 390

2187 Kinh Pháp Cú, phẩm 26, phẩm Bà La Môn câu 398, 390

2187 Kinh Pháp Cú, phẩm 26, phẩm Bà La Môn câu 398, 390

2187 Kinh Pháp Cú, phẩm 26, phẩm Bà La Môn câu 398, 390

2187 Kinh Pháp Cú, phẩm 26, phẩm Bà La Môn câu 398, 390
2187 Kinh Pháp Cú, phẩm 26, phẩm Bà La Môn câu 398, 390