2190 Thiền tập lần 6, Minh Sát Tuệ, Vipassana, bài căn trần và thức

2190 Thiền tập lần 6, Minh Sát Tuệ, Vipassana, bài căn trần và thức

2190 Thiền tập lần 6, Minh Sát Tuệ, Vipassana, bài căn trần và thức

2190 Thiền tập lần 6, Minh Sát Tuệ, Vipassana, bài căn trần và thức

2190 Thiền tập lần 6, Minh Sát Tuệ, Vipassana, bài căn trần và thức
2190 Thiền tập lần 6, Minh Sát Tuệ, Vipassana, bài căn trần và thức
2190 Thiền tập lần 6, Minh Sát Tuệ, Vipassana, bài căn trần và thức
Cập nhật: 25.07.2018 | Lượt nghe: 794 | Download: Click download
Người thực hiện: Thích Trí Huệ
Các bài khác