2192 Thiền tập lần 7, Minh Sát Tuệ, Vipassana, bài Chánh niệm tĩnh giác

2192 Thiền tập lần 7, Minh Sát Tuệ, Vipassana, bài Chánh niệm tĩnh giác

2192 Thiền tập lần 7, Minh Sát Tuệ, Vipassana, bài Chánh niệm tĩnh giác

2192 Thiền tập lần 7, Minh Sát Tuệ, Vipassana, bài Chánh niệm tĩnh giác

2192 Thiền tập lần 7, Minh Sát Tuệ, Vipassana, bài Chánh niệm tĩnh giác
2192 Thiền tập lần 7, Minh Sát Tuệ, Vipassana, bài Chánh niệm tĩnh giác
2192 Thiền tập lần 7, Minh Sát Tuệ, Vipassana, bài Chánh niệm tĩnh giác
Cập nhật: 25.07.2018 | Lượt nghe: 841 | Download: Click download
Người thực hiện: Thích Trí Huệ
Các bài khác