2199 Kinh Pháp Cú, phẩm 26 phẩm Bà La Môn câu 392

2199 Kinh Pháp Cú, phẩm 26 phẩm Bà La Môn câu 392

2199 Kinh Pháp Cú, phẩm 26 phẩm Bà La Môn câu 392

2199 Kinh Pháp Cú, phẩm 26 phẩm Bà La Môn câu 392

2199 Kinh Pháp Cú, phẩm 26 phẩm Bà La Môn câu 392
2199 Kinh Pháp Cú, phẩm 26 phẩm Bà La Môn câu 392