2429 Thiền tập lần thứ 34, Minh Sát Tuệ, Vipassana, bài 37 phẩm trợ đạo, Thất Bồ Đề Phần

2429 Thiền tập lần thứ 34, Minh Sát Tuệ, Vipassana, bài 37 phẩm trợ đạo, Thất Bồ Đề Phần

2429 Thiền tập lần thứ 34, Minh Sát Tuệ, Vipassana, bài 37 phẩm trợ đạo, Thất Bồ Đề Phần

2429 Thiền tập lần thứ 34, Minh Sát Tuệ, Vipassana, bài 37 phẩm trợ đạo, Thất Bồ Đề Phần

2429 Thiền tập lần thứ 34, Minh Sát Tuệ, Vipassana, bài 37 phẩm trợ đạo, Thất Bồ Đề Phần
2429 Thiền tập lần thứ 34, Minh Sát Tuệ, Vipassana, bài 37 phẩm trợ đạo, Thất Bồ Đề Phần
2429 Thiền tập lần thứ 34, Minh Sát Tuệ, Vipassana, bài 37 phẩm trợ đạo, Thất Bồ Đề Phần
Cập nhật: 10.03.2019 | Lượt nghe: 243 | Download: Click download
Người thực hiện: Thích Trí Huệ