2443 Thiền tập lần thứ 36 ... Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc

2443 Thiền tập lần thứ 36 ... Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc

2443 Thiền tập lần thứ 36 ... Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc

2443 Thiền tập lần thứ 36 ... Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc

2443 Thiền tập lần thứ 36 ... Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc
2443 Thiền tập lần thứ 36 ... Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc
2443 Thiền tập lần thứ 36 ... Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc
Cập nhật: 17.03.2019 | Lượt nghe: 866 | Download: Click download
Người thực hiện: Thích Trí Huệ
Các bài khác