Bạch Đái Hạ (Huyết Trắng)

Bạch Đái Hạ (Huyết Trắng)

Bạch Đái Hạ (Huyết Trắng)

Bạch Đái Hạ (Huyết Trắng)

Bạch Đái Hạ (Huyết Trắng)
Bạch Đái Hạ (Huyết Trắng)
Bạch Đái Hạ (Huyết Trắng)

THUỐC THANG ( Bắc )

-         Chích kỳ                              2 chỉ 

-         Xuyên khung                        2 chỉ

-         Đương qui                           2 chỉ

-         Táo                                    2 trái

-         Bạch truật ( sao cám )           3 chỉ

-         Sanh địa                              2,5 chỉ

-         Phục linh                              2 chỉ

-         Tiểu hồi                               1,5 chỉ

-         Bán hạ                                 2 chỉ

-         Hùng hồ ( thú hồ )                 1,5 chỉ

-         Đảng sâm                             3 chỉ

-         Chích cam thảo                      1,5 chỉ

-         Thăng ma                              1,5 chỉ

-         Chế hương phụ                      2 chỉ

-         Sài hồ                                   1,5 chỉ

-         Gừng sống                             3 lát

-         Trần bì                                  2,5 chỉ

-         Huỳnh bá ( sao rồi)                 2,5 chỉ

Sắc : 3 chén còn 1 , 2,5 chén 8 phân , ngày 2 lần .

Uống 10 thang đến 15 thang.