Kỳ Hoa Dị Thảo 4

Kỳ Hoa Dị Thảo 4

Kỳ Hoa Dị Thảo 4

Kỳ Hoa Dị Thảo 4

Kỳ Hoa Dị Thảo 4
Kỳ Hoa Dị Thảo 4
Kỳ Hoa Dị Thảo 4

CÁC BÀI THUỐC

     SƯU TẦM

1 . Bịnh ho :

-         É tía 1 nhúm         – Lá bưởi 1 nhúm

-         Rau tần dày lá 1 nhúm – Bông vạn thọ 1 nhúm

-         Rễ tranh 1 nhúm   – Nhơn trần

-         Gừng lùi 1 nhúm ( 7 lát ) – Trắc bá dịp

-         Rễ chòi mòi sao 1 nhúm , Sắc uống .

2 . Bịnh ban :

-         Chổi đực 1 nhúm -  Rau bợ 1 nhúm

-         Vòi voi 1 nhúm   – Rễ chồi mồi 1 nhúm

-         Hắc sửu 1 nhúm – Năm thứ đậu 1 nhúm

-         Đọt tre mỡ 1 nắm ( sao ) , Sắc uống .

3 . Bịnh thường en en :

-         Lá xoài 1 nhúm – Bông trang

-         Lá ổi 1 nhúm     – Bông vạn thọ

-         Lá bưởi 1 nhúm , Sắc  uống .

33 Toa thuốc gia truyền Đức Thầy cho tín đồ ở Bạc liêu tháng 06 âm lịch năm 1945 .

1 . Cảm mạo ( thuốc tán )

-         Xuyên hậu phát 1 lượng – Bạch bì 1 lượng

-         Quản trần bì ( sao ) 1 lượng

-         Thương trực ( sao ) 2 lượng

-         Xuyên khung (sao)      – Cam thảo 1 lượng

-         Sa nhân 1 lượng          – Thảo quả 2 lượng

-         Bạch khấu 1 lượng      – Hoát hương 2 lượng

-         Bạch truật sao 2 lượng – Thạch cao 1 lượng

-         Chánh thần khúc 1 lượng

Tán nhỏ phơi khô mỗi lần uống 1 muỗng cà phê với nước gừng , trị : nóng lạnh , cảm thổ tả , nhức đầu , đau bụng , ban trái .

2 . Cảm gió ( thuốc thang )

-         Sa sâm 2 chỉ      – Sài hồ 2 chỉ

-         Kiết cánh 1 chỉ – Cam thảo 1 chỉ

-         Phục linh 1 chỉ  – Xuyên khung 1 chỉ

-         Tiền hồ 2 chỉ    – Chỉ xác 1 chỉ

-         Độc hượt 2 chỉ  – Khương hượt 1 chỉ

-         Sanh cương 2 chỉ

Sắc 3 chén còn 1 chén , uống rồi trùm lại ra mồ hôi .

3 . Cảm 3 – 4 ngày , nóng lạnh nữa trong nữa ngoài , nóng lạnh từng hồi , cổ không thông khô cả nước miếng hoặc làm rét ( thuốc thang ) .

-         Sài hồ 3 chỉ         – Cam thảo 2 chỉ

-         Bạch bì sâm 3 chỉ – Trần bì sao 2 chỉ

-         Thảo quả 3 trái    – Hoàng cầm 3 chỉ

-         Chế bản hạ 2 chỉ  – Thương truật ( sao ) 2 chỉ

-         Hậu phát 2 chỉ      – Gừng sống 4 lát

Sắc 3 chén còn 1 chén .

4 . Ho gió cảm trong 10 ngày cứ uống (  thuốc thang )

-         Tử tô diệp 2 chỉ – Trần bì (sao) 2 chỉ

-         Bạc hà 2 chỉ       – Tang bạch bì 3 chỉ

-         Quế tiện 1 chỉ      – Đại phúc bì 2 chỉ

-         Hạnh nhơn 2 chỉ – Trầm hương ( riêng ) 2 chỉ

-         Sanh cương 5 lát – Ma hoàng 1 chỉ

-         Tô tử 2 chỉ           – Cam thảo 2 chỉ

Sắc 3 chén còn 1 , đổ ra chén để trầm hương vào khuấy đều uống .

5 . Trị ho vừa phát nóng lạnh dữ lên thì ho dữ dội ấy là cảm gió vào phổi nóng nhiều .(thuốc thang ) .

-         Sa sâm 3 chỉ    – Tiền hồ 2 chỉ

-         Kiết cánh 2 c   – Phục linh cũ 2 c

-         Cát căn 2 chỉ   – Nam mộc hương 1 c

-         Chỉ xác ( sao ) 2 chỉ – Trần bì ( sao ) 2 c

-         Tử tô diệp 2 c   – Chế bản hạ 3 c

-         Cam thảo 2 c    – Sanh cương 5 lát

Sắc 3 chén còn 1 chén .

6 . Ho thuộc về thận .( thuốc thang )

-         Trạch tả 3 chỉ      – Táo nhục 3 chỉ

-         Thiên môn đông 2 chỉ – NGƯU tất 2 c

-         Hoài sơn ( sao ) 4 c – Lão thục địa 8 c

-         Mạch môn đông 3 c – Hạnh nhơn 2 chỉ

-         Phục linh củ 3 c    – Ngũ vị tử 1 c

-         Mẫu đơn 3 chỉ . Sắc 3 chén còn 1 chén .

7 . Ho gió lâu uống thuốc vô hiệu :

-         Kha tử ( nướng vàng ) 5 chỉ

-         Cam thảo 2 chỉ . Hai vị này sắc uống hiệu nghiệm như thần .

8 . Ho ra huyết , ói ra cả tô , lúc đầu vừa ói ra nặng ngực ( thượng tiêu )

-         Đại hoàn tốt ( sao rượu cho khô ) 2 chỉ

-         Xuyên hoàng liên 3 c

-         Huỳnh cầm 4 chỉ , Sắc uống 2 lần , cho ỉa đừng sợ (  mệt mà bổ ) xổ rồi lại uống thang dưới đây :

-         Văn thảo ( sao ) 2 c – Ngũ vị tử 1 c

-         Lão thục địa 8 c     – Hoài sơn (sao ) 4 c

-         Thiên môn đông ( khử bõ tim ) 3 chỉ

-         Phục linh củ 3 c    – Mạnh môn đông 2 c

-         Đơn bì 4 c             – Táo nhục 2 chỉ

-         Đông hoa 2 chỉ

Hốt 1 thang sắc 2 nước , vắt nước cốt uống 2 lần , uống 3 thang thì hết , nếu uống mà sôi bụng ỉa đó là lão thục địa xấu , mua thứ tốt .

9 . Đàn bà huyết băng cầm lại rồi mệt nhọc hoá ho nhiều : ( thuốc thang )

-         Phòng đản sâm 3 chỉ – Xuyên khung 2 c

-         Bạch truật (sao ) 3 chỉ – Công giao châu 2 c

-         Mạch môn đông ( khử bỏ tim ) 2 c

-         Cam thảo 2 c            – Lão thục địa 5 chỉ

-         Đương qui 3 c           – Phục linh củ 2 c

-         Bạch thượt ( sao ) 3 c – Đông hoa 2 c

-         Ngũ vị tử 1 c            – Tam thốc can 2 c

-         Kỳ ngoại khô 1 c

Sắc 3 chén còn 1 chén , 5 thang thì khỏi .

10 . Đàn bà đường kinh đi râm rỉ cả 10 ngày nửa tháng không dứt ( thuốc thang)

-         Tam thốc can 3 chỉ – Viễn chí 2 chỉ

-         Phòng đản sâm 3 c – Chánh phục thần 3 c

-         Cam thảo 2 c          – Chích hoàng kỳ 4 c

-         Quản mộc hương ( gói riêng không sắc ) 6 c

-         Đại qui đầu 3 c        – Tàng táo ( sao ) 2 c

-         Bạch trực ( sao ) 3 c – Long nhãn nhục 2 c

Sắc 3 chén còn 1 chén , 3 thang thì hết cử hành tỏi .

11 . Huyết hư cảm mạo không có mồ hôi nóng lạnh , đường kinh quá kỳ không đi .

-         Lão thục địa 5 c   – Bạch thược 2 c

-         Đại đương qui 3 c – Tử tô diệp 2 c

-         Kiết cánh 2 c        – Pháp hạ 2 c

-         Phục linh 2 chỉ      – Cam thảo 2 c

-         Xuyên khung 2 c   – Phòng đản sâm 3 c

-         Trần bì ( sao ) 2 c   – Tiền hồ 2 c

-         Càn cót 1 c       – Chỉ xác ( sao ) 2 c

Sắc 3 chén còn 1 chén , 3 thang thì khỏi .

12 . Điều hoà huyết , trị huyết nóng đau bụng , nhức mỏi , đường kinh trồi sụt .

-         Lão thục địa 3 c      – Xuyên khung 3 c

-         Quế hương phụ 1 c – Bạch thược 3 c

-         Đương qui 3 c        – Ô dước 2 c

-         Sanh cương 5 lát

Sắc 3 chén còn 1 chén .

13 . Điều kinh đàn bà , kinh trồi sụt , đau bụng nhiều ít không chừng : ( thuốc thang )

-         Trạch tả ( sao ) 2 c – Táo nhục 3 c

-         Bạch thược 3 c      – Bạch truật ( sao ) 3 c

-         Hoài sơn ( sao ) 4 c – Lão thục địa 7 c

-         Xuyên khung 2 c    – Mẫu đơn 3 c

-         Phục linh 3 c          – Đương qui 3 c

Sắc 3 chén còn 1 chén , nhiều thang mới khỏi .

14 . Thuốc sản hậu ( trong 15 ngày mà hoá các bịnh cứ uống . Trong 8 ngày thì cứ uống chớ ngại chi ) .

-         Đương qui vĩ 7 chỉ

-         Đào nhân 3 c

-         Cam thảo chá 2  chỉ

-         Xuyên khung 5 c

-         Bào cương 2 c

Sắc : Nước lã 1 chén , nước đái 1 chén sắc còn 7 phân , thêm 1 chung nước đái vô chén thuốc , uống còn ấm . Khi mới đẻ lấy thang 1 uống nước nhứt , lấy thang 2 uống nước nhứt, lấy xác 1 và 2 nấu chung nước nhì như cách trên , uống 4 thang .

15 . Thuốc ỉa nhiều và nóng nhiều :

-         Trạch tả 3 chỉ         – Bạch truật (sao ) 3 chỉ

-         Phòng đản sâm 3 c – Trần bì ( sao ) 2 c

-         Sanh cương 5 lát     – Phục linh 3 c

-         Biên đậu (sao ) 3 c – Cam thảo 2 c

-         Sài hồ 3 c                – Đại táo 3 trái

-         Hoài sơn ( sao ) 3 c

Sắc 3 chén còn 1 chén .

16 . Tỳ vị hư lạnh , ỉa nước ăn không vô

-         Bạch truật ( sao ) 3 c – Phòng đản sâm 4 c

-         Hắc phụ tử 3 c           – Hắc cương 2 c

-         Cam thảo 2 c              – Phục linh 3 c

-         Hoài sơn ( sao ) 4 chỉ – Biên đậu ( sao ) 3 c

-         Sanh cương 5 lát . Sắc 3 chén còn 1 chén .

17 . Ăn chậm tiêu , sình bụng , no hơi , đau bụng hoặc lạnh tay chơn , ói mữa ỉa ra nước mà không thôi :

-         Phòng đản sâm 4 c -  Càn cương 2 c

-         Hắc phụ tử 2 c        – Cam thảo chích 2 c

-         Bạch trực ( sao ) 3 c – Hoài sơn ( sao ) 3 c

Sắc 3 chén còn 1 chén , 3 thang đổi toa .

18 . Ăn không tiêu , ngăn ngực , nghẹn trong cổ .

-         Phòng đản sâm 2 c

-         Bạch truật ( sao ) 3 c

-         Mạch nha ( sao) 3 c

-         Thần khúc 2 c – Đại táo 3 trái

-         Phục linh 2 c – Cam thảo 2 c

-         Bào cương 1 c – Sơn tra 2 c

-         Gừng sống 5 lát . Sắc 3 chén còn 1 chén .

19 . Bịnh kiết đi sông nhiều , rặn nhiều đàm ít .

-         Bạch thược ( sao ) 3 chỉ

-         Xuyên hoàng liên 4 c

-         Vỏ lựu nướng 5 c

-         Thương trực ( sao ) 4 c

-         Quản mộc hương 3 c

Chung lại tán nhỏ , thêm vô 1 chỉ nhựa bông , tán chung uống mỗi lần 1 muỗng cà phê , đàn bà đẻ cũng uống được .

20 . Trị bịnh uất hơi mới có , xổ êm :

-         Sái hồ 3 c           – Đại hoàng 3 c

-         Sanh cương 4 lát – Chế bản hạ 3 c

-         Sanh chỉ xác 3 c – Xích thược dược 2 c

-         Huỳnh cầm 2 chỉ – Đại táo 3 trái

Uống 1 nước để lâu 2 giờ , xem có đi sông chăng hoặc có sôi ruột mà chưa đi sông thì uống thêm nước nhì , có đi ít thì cũng uống nữa nước nhì , xem kỹ nếu dễ đi là hư bịnh , thiệt bịnh khó xổ nên xem kỹ gia giảm .

21 . Xổ rữa độc phong cũ , đau lâu uất bón , phong nhiều , ung độc , ghẻ chốc , nóng trong mình .

-         Phòng phong 2 c – Bạch thượt 1 chỉ

-         Xuyên khung 1 c – Phát tiêu (để riêng ) 2 c

-         Liên kiều 1 c      – Kiết cánh 1 c

-         Ma hoàng 1 c      – Hượt thạch  15 phân

-         Đại hòang 2 c – Bạc hà 1 c

-         Cam thảo 1 c   – Chi tử 1 c

-         Huỳnh cầm 1 c – Bạch truật ( sao ) 2 c

-         Kinh giái 1 chỉ – Thạch cao 15 phân

Sắc 3 chén còn 1 chén , uống quá thuốc có hại .

22 . Thuốc tiêu trị bá chúng như : thủng thực vật , bại xụi .

-         Hương phụ tử ( tứ chế ) 1 cân

-         Hắc sửu nữa cân ( phân nữa để sống phân nữa sao )

-         Ngũ linh chỉ nữa cân ( rửa sạch tẩm giấm sao cháy 1 chút )

-         Tạo giác nữa cân (để sống )

4 vị tán nhỏ , khuấy hồ gạo vò viên bằng hạt bắp , một lần uống 30 viên với nước trà , uống ít thì tiêu , uống nhiều xổ êm .

23 . Đau lưng : thuốc thang

-         Trạch tả ( sao ) 3 c – Mẫu đơn 3 chỉ

-         Lão thục địa 7 c     – Đổ trọng ( sao muối ) 2 c

-         Táo nhục 2 c          – Hoài sơn ( sao ) 4 c

-         Phục linh 3 c           – Thục đạn 2 c

Sắc 3 chén còn 1 chén .

24 . Tức và lói sau lưng :

-         Sài hồ 4 c           – Bạch trực ( sao) 3 c

-         Phục linh 4 c       – Bạc hà 2 c

-         Hương phụ chế 3 c – Bạch thược ( Sao ) 4 c

-         Đương qui 3 c      – Cam thảo 1 c

-         Ô dước 2 c . Sắc thêm gừng 2 nước .

25 . Phong đau mình , nhức mỏi , bổ huyết và hành huyết , bổ khí :

-         Lão thục địa 4 c     – Xuyên khung 3 c

-         Phòng đản sâm 4 c – Bạch trực (sao) 3 c

-         Độc hượt dương 2 c – Xuyên túc đoạn 2 c

-         Bạch thược ( Sao ) 3 c – Đại qui đầu 3 c

-         Phục linh củ 2 c      – Cam thảo 2 c

-         Chá hoàng kỳ 2 c   – Linh tiêu 2 c

Sắc 2 nước uống 2 lần , 2 thang nghỉ rồi uống toa dưới đây :

-         Độc hượt 2 c

-         Đỗ trọng ( sao ) 3 c – Tế tân 1 chỉ

-         Tần giao 2 chỉ        – Quế tâm 1 c

-         Cam thảo 2 c         – Phòng phong 2 c

-         Xuyên khung 2 c   – Tang ký sanh 3 c

-         Ngưu tấc 2 c         – Phòng đản sâm 3 c

-         Phục linh 2 c – Bạch thược 2 c

-         Thục địa 4 c – Đại cương qui 3 c

-         Sanh cương 5 lát + Sắc 2 nước chế 1 chung rượu nhỏ , chia làm 2 uống 2 – 3 thang mới hay bịnh bớt uống thêm .

26 . Mạnh tỳ vị , mau tiêu , bổ về phần khí cho sanh huyết :

-         Phòng đảng sâm 3 c – Bạch trực ( sao ) 3 c

-         Đại táo 3 trái           – Sanh cương 5 lát

-         Phục linh cũ 3 c        – Cam thảo 3 c

-         Hoài sơn ( sao ) 3 c – Liên nhục ( sao ) 2 c

Sắc 3 chén còn 1 chén , uống nhiều tốt .

27 . Ăn ngủ không được , lạnh tay chưn , nghẹn cổ , chóng mặt :

-         Trạch tả ( sao ) 3 c – Mẫu đơn bì 3 c

-         Lão thục địa 7 c     – Hắc phụ tử 1 c

-         Đỗ trọng (sao muối ) 2 c

-         Hoài sơn (sao ) 4 c

-         Táo nhục 2 c         – Phục linh củ 2 c

-         Nhục quế ( gói riêng )1 c

-         Ngưu tất 2 c

Một thang 2 nước , vắt xác lấy nước cốt quế ngâm riêng nước sôi để nguội , lấy ra ngâm lại lần thứ nhì , rót lại 2 nước quế và nước thuốc chung 1 tô , trộn đều chia 2 uống 2 lần , uống hơi nguội 1 chút , cử ăn hành , tỏi , tiêu vì phạm thuốc .

28 . Ăn ngon ngủ nhiều :

-         Đại đương qui 3 c    – Long nhãn nhục 2 c

-         Phòng đản sâm 3 c  – Chánh phục thần 2 c

-         Quản mộc hương ( gói riêng ) 5 phân

-         Tàn táo ( sao ) 2 c   – Viễn chí 2 c

-         Bạch trực ( sao ) 3 c – Chá hoàng kỳ 4 c

-         Cam thảo 2 c  + Sắc 2 nước uống ấm , Mộc hương để ngoài , mài riêng , thuốc sắc tới rồi lấy ra trộn đều chia ra 2 phần , uống 2 lần .

29 . Bổ tim , dưỡng tỳ , trị bịnh hồi hợp , làm cho ăn ngũ ngon , mạnh tinh thần , khí lực : (  thuốc thang )

-         Phòng đảng sâm 3 c

-         Bạch trực ( sao ) 3 c

-         Lão thục địa 4 c- Đương qui lớn 3 c

-         Ngũ vị tử 1 c    – Hoàng kỳ chá mộc 4 c

-         Sanh cương 5 lát – Phục linh 2 c

-         Cam thảo 2 chỉ – Bạch thược ( sao ) 2 chỉ

-         Viễn chí 2 c      – Trần bì ( sao ) 2 c

-         Nhục quế 2 c + Sắc 3 chén còn 1 chén .

30 . Bổ trung chơn ,trị đau lâu , ăn ngủ ít , tay chưn bải hoải , mồ hôi ra nhiều , cổ không thông , đàm nhiều :

-         Hoàng kỳ chá mộc 4 c

-         Phòng đản sâm 3 c

-         Đại đương qui 3 c – Thăng ma 2 c

-         Đại táo 3 trái        – Cam thảo 2 c

-         Bạch trực (sao ) 3 c – Bắc sài hồ 2 c

-         Trần bì ( sao) 2 c   – Sanh cương 5 lát

Sắc 3 chén còn 1 chén .

31 . Chận cử rét ( lạnh nhiều hơn nóng )

-         Bắc sài hồ 3 c    – phòng đản sâm 3 c

-         Cam thảo 2 c    – Bạch trực ( sao) 3 c

-         Lá thường sơn tẳm rượu ( sao ) 5 lá

-         Chế bản hạ 3 c – Điều cầm 2 c

-         Phục linh 2 c    – Thảo quả 3 c

Sắc 3 chén còn 1 chén .

32 . Chận cử rét nóng nhiều hơn lạnh :

-         Lão thục địa 4 c – Xuyên khung 2 c

-         Bắc sài hồ 3 c   – Chế bản hạ 3 c

-         Cam thảo 2 c     – Thảo quả 3 c

-         Bạch thược 3 c  – Đại táo 3 trái

-         Lá thường sơn tẳm rượu  ( sao ) 5 lá

-         Đương qui 3 c   – Điều cầm 2 c

-         Phòng đản sâm 3 c

Sắc uống trước làm cử 1 giờ .

33 . Con nít ói  mữa :

-         Thiên sanh ư trực 1 chỉ phòng đản sâm 1 c

-         Phục linh 5 phân

-         Xuân sa nhơn 8 phân

-         Cam thảo chá 5 phân

-         Hoài sơn 1 c

-         Biên đậu 1 c

-         Hoát hương 3 lá

Hốt 1 thang để vô chưng cách thuỷ , 1 chén còn 4 phân cho uống , chẳng cần  mấy tháng con uống nước nhứt , vợ uống nước nhì , cứ uống cho nhiều thì mau hết . Đừng để lâu bịnh này sẽ hại trẻ em .

CÁC PHƯƠNG THUỐC KINH NGHIỆM

1-XÔNG SA TỬ CUNG

-         Thuốc cứu đâm lấy nước cốt 1 nắm lớn

-         Băng phiến 1 muỗng cà phê

-         Rượu gốc nữa cốc

-         Dấm tốt nữa cốc

Các thứ trộn đều .

Nướng gạch cho đỏ xông , đổ nước tên lên gạch lấy khói xông ( có thể để trong hủ , hoặc dùng nôm cũng được ) .

Rồi uống bài thuốc dây trằn – huyết T. Tcung .

2-ĐAU THẮT NGANG LƯNG

-         Rễ nhào 1 nhúm

-         Cây xứ cùi 1 nhúm

Sắc kẹo uống ngày 2 lần .

3-GAI CỘT SỐNG

-         Nhào hà nàm ( nhào non ) , chẻ 2 phơi héo , ngâm mật ong 3 ngày trở lên , uống ngày 2 lần 1 lần 1 chung nhỏ 5 – 7 xị thì khỏi .

4-ĐẸN TRẺ EM

-         Đọt lức đâm với mật ong , rơ ngày 3 – 4 lần

Uống (sắc ) lức bìa tên : giải cảm , tăng sữa con bú .

5-LỚN THẬN – CỘT SỐNG – GAI

-         Sanh hoa 2 c   – Đại hoàng 3 c

-         Song truật 2 c –Cương hoặc 2 c

-         Hồn cơn 2 c   – Ô chuốc 2 c

-         Đản sâm 2 c  – Tri mẫu 3 c

-         Huyền cầm 2 c – Gia bì 3 c

-         Mộc hương 2 c – Phục linh 2 c

-         Sa nhơn 2 c    – Trực tả 2 c

-         Bán hạ 2 c      – Chỉ xác 2 c

-         Phất tiêu 1 c  – Như hương 2 c

-         Lưu hội 2 c    – Xuyên khung 2 c

-         Độc hoạt 2 c    – Thục địa 1 chỉ

-         Huyên liên 2 c – Bạch khấu 2 c

-         Trần bì 3 c     – Táo tàu 20 trái

-         Sài hồ 2 c       – Đơn qui 2 c

-         Kỹ tử 2 c        – Bạch môn 2 c

-         Xuyên tiêu 2 c

Ngâm 2 lít rượu 5 ngày , ngày 2 lần 1 lần nữa chung .

6-THUỐC SỨC LÒI TRĨ ( Ngoại ) thuốc tán .

-         Thạch tín 2 chỉ

-         Hắc hô mui 2 chỉ

-         Phèn chua 1 c

-         Châu 2 c

Một chai thuốc đỏ đổ chung sứt chỉ lòi ra .

7-THUỐC RỮA TRĨ LÒI RA

-         Huyền liên 2 chỉ ( huỳnh )

-         Huyền bá 2 c

-         Huyền cầm 2 c

-         Đại hoàng 2 c

-         Cam thảo 2 c

-         Phát tiêu 2 c

-         Khỉ sâm 2 c

Sắc 1 chén còn 5 phân  rửa cho trĩ rụng .

8-THUỐC UỐNG TRỪ CĂN TRĨ

-         Sì bì 2 chỉ

-         Kiêm ngân huê 2 c

Sắc uống .

9-THUỐC TRỊ LIỆT ÂM (DƯƠNG )

-         Kiên miên kiến 3 chỉ

-         Dâm diên quát 2 c

-         Ngâm rượu 1 lít 5 – 7 ngày uống nữa ly .

10-TOA THUỐC : GIẢI ĐỘC NHIỆT

-         Bán chỉ lin 1 lượng

-         Bạch hoà xã thiệt thảo 2 lượng

Nấu 10 lít nước nấu uống trong 1 ngày

11-THẦN KINH TOẠ

-         Linh trí tử  3 chỉ

-         Độc ngược 3 c

-         Huyên kim cút 3 c

Ngâm 1 lít  rượu uống 1 lần nửa ly .

12-ĐAU THẮT LƯNG – TK TOẠ

-         Rễ nhào 1 nhúm

-         Ngãi vàng 1 nhúm

-         Rễ ô môi 1 nhúm

-         Chùm gởi 1 nhúm

-         Chân chim 1nhúm

-         Ngãi xanh 1 nhúm

-         Xứ cùi 1 nhúm – 2 chỉ nhục quế

Ngâm 1 lít rượu uống 1 lần nữa ly , ngày 2 lần . Tê bại xụi .

13-KHỚP – VIÊM – ĐAU

Hột trái gắt rang vàng , đâm bể ngâm rượu – bốp uống viêm đau khớp . 1 lít rượu ngâm nữa  ký .

14-SẠN THẬN – BÀN QUANG

1 . Gốc hẹ sống đâm vắt nước uống với muối .

2 . Mè ăn nhiều ( rang ) với nước dừa .

15THẦN KINH TOẠ – TEO CƠ

1 . Thuốc thang(nam )

-         Rễ nhào 1 nhúm

-         Rau muống biển 1 nhúm

-         Rễ bình bát 1 nhúm

Sắc 3 chén còn 1 chén .

Ngâm rượu ( nam ) ( rất hay )

-         Chim chim ( sao vàng ) 1 chén

-         Chùm gởi ( sao vàng ) 1 chén

Sao thuỷ thổ .

-         Rễ ô  môi 1 chén

-         Rễ nhào 1 chén

-         Ngãi xanh 1 chén

-         Ngãi vàng 1 chén

-         Nhục quế 2 chỉ

Ngâm 1 lít rưỡi rượu tốt và 200 cà ram đường phèn . Âm thổ ( chôn đất ) 5 ngày .

Uống ngày 2 – 3 lần 1 lần nữa ly .

16-VIÊM KHỚP – ĐAU

-         Chùm gộng 1 nhúm

-         Cốc kèn 1 nhúm

-         Bàn gai 1 nhúm

-         Mắc cỡ 1 nhúm

-         Chó đẻ 1 nhúm

-         Rễ nhào 1 nhúm

-         Thần thông 1/ 3 nhúm

-         Ngũ chiều 1 nhúm

Sắc uống .

17-VIÊM KHỚP ĐAU ĐẦU GỐI ( hay )

-         Củ lát (  diệt chiếu ) : Sắc nhỏ sao vàng , thuỷ thổ uống .

18-ĐẦU NGÓN TAY, CHÂN TƯA ĐAU NHỨC .

-         Trái đu đủ dầu , đâm vặt .

19-ĐAU LƯNG ( thận , viêm , khớp )

-         Con cóc lớn lột da chỉ lấy phần thịt , ớp tỏi nhiều , nướng vàng ( gần khét ) ngâm rượu .

Một con cóc lớn 1 xỵ đến nữa lít rượu 3 – 5 ngày . Uống ngày 2 lần , 1 lần nữa ly .

 

Loại Bổ : CÁC BÀI THUỐC BẮC

1 . Thuốc thang : BỔ LÁ LÁCH – BAO TỬ

      - Đau mới mạnh – khạc đàm – chậm tiêu , thêm hơi – kém hơi ( 1 chỉ = 3gr75 )

-         Nhân sâm 2 chỉ  – Phục linh 2 chỉ

-         Bạch truật 2 c     – Chích cam thảo 1 c

-         Trần bì 1 c          – Bán hạ 1 c

-         Mộc hương 8 phân – Sa nhơn 8 phân

Sắc 3 chén còn 1 chén   – 3 chén còn 9 phân .

2 . Thuốc thang : THIẾU HƠI ĐỔ MỒ HÔI , mệt mỏi , sợ gió , sợ lạnh .

-         Hòang kỳ chích 1 chỉ rưỡi – Cam thảo 1 c

-         Bạch truật ( sao ) 1 c         – Đơn qui 5 p

-         Trần bì 5 phân                    – Khúc giữa 5 p

-         Thăng ma 3 p                     – Sài hồ 3 p

Sắc 3 chén còn 1 chén .

3 . Thuốc đơn ( viên ) bằng hạt bắp :

Thiếu máu tinh thần không yên , miệng lưỡi co thụt , khát nước , bón hay quên :

-         Sanh địa hoàng 4 lượng – Tào táo nhơn 1 l

-         Đương qui 1 lượng         – Bá tử nhơn 1 l

-         Thiên môn đông 1 l       – Ngũ vị  tử 1 l

-         Viễn chí 5 chỉ                – Phục thần 5 c

-         Nhơn sâm 5 c                 – Huyền sâm 5 chỉ

-         Đơn sanh 5 c                  – Kiết cánh 5 c

Thắng đường hoặc mật vò viên bằng hột nhãn , ngày 1 lần mỗi lần 2 viên ( bằng hạt bắp , 1 lần 8 – 10 viên ).

4 . Hoàn : Thận yếu , hoã xong , tai ù , mỏi gối , đau thắt lưng , đái són , mộng tinh , di tinh , mồ hôi , nặng đầu .

-         Thục địa hoàng 8 l – Sơn thù 4 l

-         Sơn dược 4 l           – Đơn bì 3 l

-         Trạch tả 3 l            – Phục linh 3 l

Thắng đường mật vò hoàn bằng hột nhãn , ngày uống 1 – 2 lần , mỗi lần 2 viên .

* Nếu mạng môn lạnh suy ăn uống không được tiêu lỏng , bụng rún đau rên ; đái đêm thêm : phụ tử 1 L – nhục quế 1 L.

* Nếu nóng hư , não nhiệt , nhức đầu ngủ mơ hoảng thêm ( bài 4 )

- Tri mẫu 1 L – hoàng bá 1L , 2 thứ đều tẩm rượu .

5 . Thuốc đơn : lá lách bao tử yếu , ăn uống không được , bất lực , di tinh , mỗi lưng , mỗi gối :

-         Sơn thù 2 lượng   – Sơn dược 2 l

-         Phục linh 2 lượng – Thục địa hoàng 2 lượng

-         Đỗ trọng 2 lượng  - Ngưu tất 2 l

-         Nhục thung dung 2 l – Chữ thiệt tử 2 l

-         Tiểu hồi hương 2 l – Bá kích thiên 2 l

-         Câu kỹ tử 2 l – Viễn chí 2 l

-         Thạch xương bồ 2 l – Ngũ vị tử 2 l

-         Táo đỏ 100 trái nấu chín bỏ da bỏ hột , luyện mật vò hoàn bằng hột nhãn , ngày uống 2 lần , 1 lần 2 viên ( 3) .

6 . Thang : lo tính hay quên , lách yếu , đỗ mồ hôi trộm , ăn không tiêu , đau chằn đì , rét kiết lâu , sanh uất kiết :

-         Bạch truật 1 c – Chích hoàng kỳ 1 c

-         Phục thần 1 c – Đương qui 1 c

-         Toan táo nhơn ( sao ) 1 c

-         Long nhãn 5 trái

Sắc 3 chén còn 1 chén .

LOẠI TRỌNG

7 . Thang : Trị khạc đàm – suyễn hơi :

-         Tô tử 1 chỉ – Trần bì 1 c

-         Bán hạ 1 c – Đương qui 1 c

-         Tiền hồ 1 c – Hậu phát 1 c

-         Trầm hương 5 phân – Chích cam thảo 5 phân , 3 lát gừng .

8 . AN THẦN HOÀN : Tinh thần hoảng hốt tim động , lờ mờ , ngủ không yên :

-         Sanh  địa hoàng 3 lượng

-         Đương qui 2 l

-         Cam thảo 2 l

-         Hoàng liên 8 c

-         Châu sa 8 chỉ áo bên ngoài .

Thắng mật vò viên bằng hột nhãn , ngày 2 lần 1 lần 2 viên .

9 . LONG CỐT THANG : Suy hư , di tinh , mộng tinh , ói máu , ỉa nguyên đồ ăn – mất ngủ , nóng hầm , ra mồ hôi .

-         Bạch thược 3 c – Sanh địa 3 c

-         Chích cam thảo 1 chỉ rưỡi

-         Hồng táo 3 trái – Long cốt 3 chỉ

-         Mẫu hệ sống 4 chỉ – Phụ tử 1 c

-         Bạch dị tử 1 chỉ rưỡi .

Sắc 3 chén còn 1 chén .

LOẠI KINH ( Nóng – lạnh )

10 . Thang : Trị cảm 4 mùa , đuổi tà chậm

-         Tử tô diếp 2 c       

-         Hương phụ sao 1 chỉ rưỡi

-         Trần bì 1 chỉ rưỡi

-         Cam thảo chích 1 chỉ

-         Gừng sống 4 lát , Sắc 3 chén còn 1 chén .

11 . Thang : Trúng phong , phong thấp , bất cứ kinh nào (đơ gân ) .

-         Phòng phong 1 chỉ rưỡi –  Quế chi 1 chỉ

-         Ma hoàng 1 c              – Bạch thược ( sao rượu ) 1 c

-         Hạnh nhơn 1 c             – Xuyên khung 1 c

-         Hoàng cầm 1 chỉ         – Phóng kỹ 1 c

-         Nhơn sâm 1 c              – Cam thảo 1 c

-         Phụ tử 5 phân             – Thêm chút gừng táo

Sắc 3 chén còn 1 chén .

12 . Cảm nhức đầu , ỉa mữa , nóng lạnh , đau bụng rét : Thuốc tán

-         Hoắc hương 3 lượng – Bạch chỉ 3 l

-         Đại phúc bì 3 l          – Tử tô 3 l

-         Phục linh 3 l              – Trần bì 2 l

-         Bạch truật 2 l            – Hậu phát 2 l

-         Bán hạ 2 l                  – Kiến cánh 2 l

-         Cam thảo 1 l . Tán nhuyễn mỗi lần uống 5 c với gừng táo .

13 . Trị sốt rét uống trước cử :(2 giờ )

-         Sài hồ 8 chỉ     – Bán hạ 3 c

-         Nhân sâm 3 c – Cam thảo 3 c

-         Hoàng cầm 3 c – Thêm gừng táo

-         Thường sơn 3 c , Sắc 3 chén còn 1 chén .

14 . VIỆT CÚC HOÀN : Trị tạng phủ , đàm nghẹt , đồ ăn , hơi máu nghẹt mà phình lên , ói , ỉa : Xuyên khung 5chỉ

-         Khương truật 5 c – Thần khúc 5c

-         Hương phụ 5 c     – Thần khúc 5 c

* Bị thấp thêm : Phục linh 5 c , bạch chỉ 5 c

* Uất ôn thêm : Thanh đại 5 c

* Đàm thêm : Nam tinh 5 c , bán hạ 5 c , quát lâu 5 c , hải thạch 5 c

* Huyết uất thêm : Đào nhơn 5 c , hồng hoa 5 c

* Khí uất thêm : Mộc hương 5 c , Binh lang 5 c

* Thực uất thêm : Mạch nha 5 c , Sơn tra 5 c

* Lạnh thì thêm ngô thù du 5 c

Thắng mật vò viên bằng tay cái ( hột nhãn ) ngày 2 lần 1 lần 1 – 2 viên .

15 . Tiêu  diêu tán : Máu gan ít , xông lên  nhức đầu , mắt mờ nhem đỏ mắt , miệng khát , mệt mỏi , quạo quọ , đau xốc hông , ớn ớn như nóng lạnh , bụng trằn , đàn bà thì kinh không đều .

-         Sài hồ 2 c        – Đương qui 2 c

-         Bạch thược 2 c – Bạch truật 2 c

-         Phục linh 2 c    – Chích cam thảo 1 c

Thêm ít bạc hà , một ít gừng làm thuốc tán ngày uống 2 lần , mỗi lần 1 muỗng cà phê .

16 . Ngũ lâm tán : Bị bong bóng nóng đái không thông , đái rít rỉ rất khó , hoặc đái như nước đậu đen , hoặc có sạn cát mũ nhựa , đục , hoặc có máu :

-         Xích phục linh 3 c – Bạch thược 2 c

-         Chi tử 2 c               – Đương qui 1 chỉ rưỡi

-         Cam thảo 1 chỉ rưỡi , thêm một ít Đăng tâm .

Tán nhuyễn , uống ngày 2 lần , mỗi lần 1 muỗng cà phê .

17 . Tư thận hoàn : Trị hạ tiêu ( chặn dưới ) có ẩm nóng , đái khó rỉ rít , đến nỗi bụng đầy muốn ói và cũng trị nhiệt khuyết ( Chân tay nóng móp ).

-         Hoàng bá 2 lượng

-         Tri  mẫu 2 lượng

Sao rượu .

-         Nhục quế 2 c

Tán thắng mật vò viên bằng hột nhãn , ngày 2 lần , mỗi lần từ 1 đến 2 viên .

LOẠI TIẾT

18 . Bị cấp hoàn : Trị chứng hơi lạnh , đồ ăn uống bị đầy bao tử , làm cho đau bụng mà ỉa không được .

-         Càn cương 2 lượng

-         Đại hoàn 2 lượng

-         Bã đậu ( 1 lượng bỏ vỏ )

Tán thắng mật làm hoàn bằng hột đậu xanh . Đậy kỹ , uống ngày 2 lần , người lớn 1 lần 3 – 4  trẻ em một nữa người lớn .

19 . Ôn tỳ thang : Trị chứng lạnh lẽo lâu ngày trong ruột , boa tử , nên ỉa rọt rẹt hoài : Phụ tử 2 chỉ .

-         Càn cương 2 c

-         Nhục tâm ( nhục quế ) 2 c

-         Cam thảo 2 c

-         Hậu phát 2 c

-         Đại hoàn 5 phân

Sắc 3 chén còn 1  chén .

20 . Thất tiếu tán : Sau sanh , đau bụng oặn ruột , nhau không ra , máu lộn tim mê man  , máu không thông , tim nhói .

-         Bồ hoàng

-         Ngũ linh chỉ

Hai thứ bằng nhau tán nhuyễn 1 lần dùng 3 chỉ nấu với rượu uống .

21 . Ty ước hoàn : Đái nhiều – ỉa bón tạng phủ không điều hoà , nước bọt xuống bong bóng

-         Bạch thược 5, 5 lượng

-         Hạnh nhơn 5, 5 lượng

-         Ma nhơn 5,5 lượng  

-         Chỉ thiệt 5, 5lượng

-         Hậu phát (  tẩm gừng chưng ) 5,5 lượng

-         Đại hoàng 10 lượng

Tán  nhuyễn quết mật vò viên bằng hạt tiêu , ngày 3 lần , 1 lần 30 viên .

22 . Chỉ mê phục linh hoàn : Cuốn dưới bao tử đầy đàm nhớt , cánh tay nhức không nhất được , chân đi nặng nề khó nhọc .

-         Bán hạ chế 2 lượng

-         Phục linh 2 lượng

-         Phát tiêu 2, 5 chỉ

-         Chỉ xác 5 chỉ

Tán nhuyễn dùng nước vò viên bằng đậu xanh , uống 1 lần 30 viên với nước gừng , ngày 2 lần .

23. Tế sanh ô mai hoàn :

Trị ỉa ra máu :

-Cương tàm 1 lượng sao

Tán nhuyễn quết với 1 lượng ô mai (  không kể hột ) vò viên nhỏ mỗi lần uống 1 chỉ , hạ bằng dấm, ngày 3 lần .

24 . Đấu môn bí phương : Trị kiết , có độc nhiều , ỉa máu đàm , mũ , máu cục , đau khắp tạng phủ ( có thể bỏ ăn ) .

-         Càn cương 4 c

-         Hắc đậu 1 lượng rưỡi (  sao bỏ vỏ )

-         Anh túc xác 8 chỉ

-         Chích mật 6 chỉ

-         Địa du 6 chỉ

-         Cam thảo 6 c

Sắc uống .

25 .Tứ thần hoàn : Lá lách bao tử hư yếu , 2 , 3 giờ khuya ỉa tả không thèm ăn , hễ ăn thì không tiêu :

-    &n