Chùa Pháp Tạng

Chùa Pháp Tạng

Chùa Pháp Tạng

Chùa Pháp Tạng

Chùa Pháp Tạng
Chùa Pháp Tạng
MP3 THIỀN TẬP
mp32505 Khóa tu thiền 19 phần 2, Đoạn diệt triền cái
Cập nhật: 15.07.2019 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32485 Thiền tập lần 44, Bát Chánh Đạo (tiếp theo)
Cập nhật: 07.07.2019 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32478 Thiền tập lần 43. Bát Chánh Đạo (tiếp theo)
Cập nhật: 03.07.2019 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32476 Thiền tập lần 42, Bát Chánh Đạo (tiếp theo)
Cập nhật: 03.07.2019 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32468 Thiền tập lần 40, Bản đồ tâm thức
Cập nhật: 03.07.2019 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32412 Khóa tu thiền tập lần thứ 15. Thực tập thiền tọa
Cập nhật: 03.07.2019 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32387 Khóa tu thiền tập lần thứ 14, Thiền tọa
Cập nhật: 03.07.2019 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ