PHẦN 3 QUAN HÌNH KHÁN SẮC (VĂN)

PHẦN 3 QUAN HÌNH KHÁN SẮC (VĂN)

PHẦN 3 QUAN HÌNH KHÁN SẮC (VĂN)

PHẦN 3 QUAN HÌNH KHÁN SẮC (VĂN)
  1. VĂN

(Nghe tiếng nói đoán bịnh)

Nghe tiếng nói do tâm hơi vậy

Âm vọng mà đều khác với nhau

Rộng cổ hầu tiếng lớn vang ào

Cổ hầu hẹp phát ra tiếng nhỏ.

Lưỡi mọng nhọn nói ra rất rõ

Lưỡi lớn dầy tiếng nói khó nghe

Lưỡi mỏng thì tiếng nói trong khe

Lưỡi gà dầy phát thanh tiếng đục.

Môi dầy cợm nói lời chậm lụt

Môi mỏng mà lời nói thật nhanh.

Răng thưa thời tiếng vỡ đã đành

Răng kín tiếng nghe âm vọng vậy.

Đau chút ít tiếng không đổi mấy

Đau nặng là tiếng nói đổi thay.

Nóng, nói nhiều sách để không sai

Chứng lạnh lại tức nhiều ít nói.

Bệnh thiệt tiếng phát nghe lớn lối

Chứng hư thời tiếng nói nhỏ mà.

Hỏa uất đau kích tụ sinh ra

Đến chừng nói tiếng tâm lại đục.

Cảm khí thấp no hơi nhọc sức

Tiếng ồn trong phòng kín khác nào.

Bệnh nội thương mang chứng ngũ lao

Lời nói chẳng ra hơi nhọc mệt.

Chứng ngoại cảm tứ thời rõ rệt

Tiếng to vang mạnh mẽ phi thường.

Người đau lâu yếu đuối thảm thương

Nói không được báo tin nguy kịch

Làm nấc cụt mới đau hỏa nghịch

Bằng đau lâu kỵ tuyệt nào sai

Như lưỡi đau chứng “đẹn” tỏ bày

Chớ căn cứ ở nơi tiếng nói.