Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
mp32280 Thiền tập lần thứ 14, bài Đại Niệm Xứ (TT)
Cập nhật: 11.01.2019 | Lượt nghe: 76 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32279 Thiền tập lần thứ 13, bài Đại Niệm Xứ (TT)
Cập nhật: 11.01.2019 | Lượt nghe: 56 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32278 Thiền tập lần thứ 12, bài Đại Niệm Xứ (tt)
Cập nhật: 11.01.2019 | Lượt nghe: 62 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32277 Thiền tập lần thứ 11, bài Đại Niệm Xứ
Cập nhật: 11.01.2019 | Lượt nghe: 68 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp22276 Chuyên đề thất giác tri và thiền
Cập nhật: 11.01.2019 | Lượt nghe: 68 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32275 Kinh Pháp Cú, phẩm Bà La Môn (câu 395)
Cập nhật: 11.01.2019 | Lượt nghe: 69 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32274 Hai loại hạnh phúc
Cập nhật: 11.01.2019 | Lượt nghe: 92 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32273 Lễ vía chư Bồ Tát
Cập nhật: 11.01.2019 | Lượt nghe: 57 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32272 Tận dụng 4 chữ hơn
Cập nhật: 11.01.2019 | Lượt nghe: 70 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32271 Thắng phước và thắng trí
Cập nhật: 11.01.2019 | Lượt nghe: 75 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32270 Kinh Pháp Cú, phẩm Bà La Môn (câu 394)
Cập nhật: 10.01.2019 | Lượt nghe: 67 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32269 3 hạnh phúc lớn nhất
Cập nhật: 10.01.2019 | Lượt nghe: 91 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32268 Chuyên đề Phật học, 4 pháp làm Thánh
Cập nhật: 10.01.2019 | Lượt nghe: 75 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32267 Người trí học giới và học pháp
Cập nhật: 10.01.2019 | Lượt nghe: 75 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32266 Tu thiền khóa 8, bài thiền và thực tập thiền
Cập nhật: 10.01.2019 | Lượt nghe: 61 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32265 Thiền tập lần 8, bài Thất Bồ Đề Phần
Cập nhật: 10.01.2019 | Lượt nghe: 59 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32264 Lột xác
Cập nhật: 10.01.2019 | Lượt nghe: 103 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32263 Vật cản trên đường tu
Cập nhật: 10.01.2019 | Lượt nghe: 92 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32262 4 pháp tu
Cập nhật: 10.01.2019 | Lượt nghe: 69 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32261 Cách chuyển hóa tâm
Cập nhật: 10.01.2019 | Lượt nghe: 87 | Download: Click download
Thích Trí Huệ