Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
mp31999 Tự tại Bồ Tát
Cập nhật: 03.04.2018 | Lượt nghe: 399 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp31998 Trả ơn làm thế nào
Cập nhật: 03.04.2018 | Lượt nghe: 400 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp31997 2 công đức lớn đón vu lan
Cập nhật: 03.04.2018 | Lượt nghe: 357 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp31996 Đau khổ và hạnh phúc
Cập nhật: 03.04.2018 | Lượt nghe: 412 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp31995 Ngồi thiền tại nhà
Cập nhật: 03.04.2018 | Lượt nghe: 430 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp31994 Tu đừng xa Phật
Cập nhật: 03.04.2018 | Lượt nghe: 412 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp31993 Hạ thủ công phu tu tập Bát Quan Trai Giới
Cập nhật: 03.04.2018 | Lượt nghe: 388 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp31992 Tìm hiểu giáo pháp nhà Phật
Cập nhật: 03.04.2018 | Lượt nghe: 345 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp31991 Tại sao phải hiểu
Cập nhật: 03.04.2018 | Lượt nghe: 365 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2080 Luân hồi và tái sinh
Cập nhật: 01.04.2018 | Lượt nghe: 343 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2079 Kinh Pháp Cú, phẩm 25, Tỳ Kheo
Cập nhật: 01.04.2018 | Lượt nghe: 383 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2078 7 pháp đoạn trừ phiền não
Cập nhật: 01.04.2018 | Lượt nghe: 457 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2077 Tội phước siêu đọa do ta
Cập nhật: 01.04.2018 | Lượt nghe: 418 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2076 Tu là trở lại chính mình
Cập nhật: 01.04.2018 | Lượt nghe: 293 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2075 Ý nghĩa thọ trì kinh Vu Lan
Cập nhật: 01.04.2018 | Lượt nghe: 335 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2074 Kinh Pháp Cú, phẩm 25, Tỳ Kheo câu 372
Cập nhật: 01.04.2018 | Lượt nghe: 332 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2073 Chuyên đề 15, phẩm trợ đạo
Cập nhật: 01.04.2018 | Lượt nghe: 232 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2071 Lìa đau khổ niệm Phật
Cập nhật: 01.04.2018 | Lượt nghe: 406 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2070 Vô minh làm ta đau khổ
Cập nhật: 28.03.2018 | Lượt nghe: 441 | Download: Click download
Thích Trí Huệ