Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
mp30068 Nẻo về Cực lạc khó nỗi dời chân
Cập nhật: 02.12.2012 | Lượt nghe: 812 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30067 Sức khỏe và bệnh tật
Cập nhật: 02.12.2012 | Lượt nghe: 812 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30066 Hành thâm Bát-nhã Tâm kinh qua câu niệm Phật
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 801 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30063 Hạnh Quan Âm và Lục Độ Ba-la-mật
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 787 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30062 Oán thù và sự thứ tha
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 985 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30059 Tinh độ Thiền 1
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 872 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30059 Tịnh độ Thiền 2
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 865 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30058 Cao siêu và thực tế
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 716 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30057 Không tu uổng một kiếp người 2
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 802 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30057 Không tu uổng một kiếp người 1
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 691 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30056 Tu là chuyển nghiệp
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 793 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30055 Đêm tụng Kinh Pháp Hoa ngày thấy hoa sen nở
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 803 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30054 Chuông tỉnh hồn ai
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 758 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30053 Chướng duyên
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 818 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30052 Bí ẩn thế giới siêu hình 1
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 780 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30052 Bí ẩn thế giới siêu hình 2
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 774 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30051 Oan gia trái chủ
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 796 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30050- Tứ y pháp
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 793 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30049- Nghịch cảnh và thử thách
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 817 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30048- Cực lạc không xa
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 789 | Download: Click download
Thích Trí Huệ