Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
0066 Hành thâm Bát-nhã Tâm kinh qua câu niệm Phật
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 493 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0063 Hạnh Quan Âm và Lục Độ Ba-la-mật
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 489 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0062 Oán thù và sự tha thứ
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 634 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0059 Tịnh độ thiền 2
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 529 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0059 Tịnh độ thiền 1
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 546 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0058 Cao siêu và thực tế
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 524 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0057 Không tu uổng một kiếp người 2
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 479 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0057 Không tu uổng một kiếp người 1
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 472 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0056 Tu là chuyển nghiệp
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 554 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0055 Đêm tụng Kinh Pháp Hoa ngày thấy hoa sen nở
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 647 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0054 Chuông tỉnh hồn ai
Cập nhật: 27.03.2013 | Lượt nghe: 543 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0053 Chướng duyên
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 554 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0052 Bí ẩn thế giới siêu hình 2
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 540 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0052 Bí ẩn thế giới siêu hình1
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 663 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0051 Oán gia trái chủ
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 535 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0050-Tứ y pháp
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 1766 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0049-Nghịch cảnh và thử thách
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 584 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0048-Cực lạc không xa
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 602 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0047 Về bên chân Phật
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 690 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0045 Chuyển họa thành phúc
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 681 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng