Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
0150 Báo hiếu đâu phải xa vời
Cập nhật: 29.11.2012 | Lượt nghe: 720 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0148 Cứu người tức cứu mình
Cập nhật: 29.11.2012 | Lượt nghe: 902 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0147 Lá thư Tịnh độ 5
Cập nhật: 30.11.2012 | Lượt nghe: 787 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0146 Công đức trì mật chú
Cập nhật: 30.11.2012 | Lượt nghe: 708 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0144 Thiên nhiên giận dữ
Cập nhật: 30.11.2012 | Lượt nghe: 790 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0143 Sự tích Đại Thế Chí Bồ-tát
Cập nhật: 30.11.2012 | Lượt nghe: 792 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0142 Ngọc xá lợi
Cập nhật: 30.11.2012 | Lượt nghe: 870 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0141 Nền móng của Phật tử cư sĩ tại gia
Cập nhật: 30.11.2012 | Lượt nghe: 811 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0138 Ý nghĩa tháng 7 ngày rằm xá tội vong nhân
Cập nhật: 30.11.2012 | Lượt nghe: 771 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0137 Buông xả cho xong
Cập nhật: 30.11.2012 | Lượt nghe: 849 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0136 Niệm Phật bất khả tư nghì
Cập nhật: 30.11.2012 | Lượt nghe: 923 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0135 Triết lý của sự ăn uống
Cập nhật: 30.11.2012 | Lượt nghe: 884 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0133 Công đức tu theo hạnh xuất gia 1 ngày
Cập nhật: 30.11.2012 | Lượt nghe: 774 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0132 Chẳng lẽ đến tay trắng lại trở về trắng tay
Cập nhật: 30.11.2012 | Lượt nghe: 681 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0131 Tịnh độ thế gian là nhân Tịnh độ Tây phương là quả
Cập nhật: 30.11.2012 | Lượt nghe: 788 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0130 Hằng thuận chúng sanh
Cập nhật: 29.11.2012 | Lượt nghe: 862 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0129 Lá thư Tịnh độ 4
Cập nhật: 29.11.2012 | Lượt nghe: 1040 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0128 Lá thư Tịnh độ 3
Cập nhật: 29.11.2012 | Lượt nghe: 1007 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0127 Hoa nghiêm thập yếu chỉ
Cập nhật: 29.11.2012 | Lượt nghe: 890 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0126 Niệm Phật về đâu trong lý luân hồi 2
Cập nhật: 29.11.2012 | Lượt nghe: 887 | Download: Click download
Thích Trí Huệ