Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
mp32280 Thiền tập lần thứ 14, bài Đại Niệm Xứ (TT)
Cập nhật: 11.01.2019 | Lượt nghe: 386 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32279 Thiền tập lần thứ 13, bài Đại Niệm Xứ (TT)
Cập nhật: 11.01.2019 | Lượt nghe: 354 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32278 Thiền tập lần thứ 12, bài Đại Niệm Xứ (tt)
Cập nhật: 11.01.2019 | Lượt nghe: 296 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32277 Thiền tập lần thứ 11, bài Đại Niệm Xứ
Cập nhật: 11.01.2019 | Lượt nghe: 302 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp22276 Chuyên đề thất giác tri và thiền
Cập nhật: 11.01.2019 | Lượt nghe: 291 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32275 Kinh Pháp Cú, phẩm Bà La Môn (câu 395)
Cập nhật: 11.01.2019 | Lượt nghe: 347 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32274 Hai loại hạnh phúc
Cập nhật: 11.01.2019 | Lượt nghe: 335 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32273 Lễ vía chư Bồ Tát
Cập nhật: 11.01.2019 | Lượt nghe: 361 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32272 Tận dụng 4 chữ hơn
Cập nhật: 11.01.2019 | Lượt nghe: 333 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32271 Thắng phước và thắng trí
Cập nhật: 11.01.2019 | Lượt nghe: 418 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32270 Kinh Pháp Cú, phẩm Bà La Môn (câu 394)
Cập nhật: 10.01.2019 | Lượt nghe: 256 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32269 3 hạnh phúc lớn nhất
Cập nhật: 10.01.2019 | Lượt nghe: 257 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32268 Chuyên đề Phật học, 4 pháp làm Thánh
Cập nhật: 10.01.2019 | Lượt nghe: 228 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32267 Người trí học giới và học pháp
Cập nhật: 10.01.2019 | Lượt nghe: 233 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32266 Tu thiền khóa 8, bài thiền và thực tập thiền
Cập nhật: 10.01.2019 | Lượt nghe: 208 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32265 Thiền tập lần 8, bài Thất Bồ Đề Phần
Cập nhật: 10.01.2019 | Lượt nghe: 292 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32264 Lột xác
Cập nhật: 10.01.2019 | Lượt nghe: 310 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32263 Vật cản trên đường tu
Cập nhật: 10.01.2019 | Lượt nghe: 258 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32262 4 pháp tu
Cập nhật: 10.01.2019 | Lượt nghe: 230 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32261 Cách chuyển hóa tâm
Cập nhật: 10.01.2019 | Lượt nghe: 351 | Download: Click download
Thích Trí Huệ