Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
2270 Kinh Pháp Cú, phẩm Bà La Môn (câu 394)
Cập nhật: 27.09.2018 | Lượt nghe: 70 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2269 3 hạnh phúc lớn nhất
Cập nhật: 27.09.2018 | Lượt nghe: 48 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2268 Chuyên đề phật học, 4 pháp làm Thánh
Cập nhật: 27.09.2018 | Lượt nghe: 45 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2267 Người trí học giới và pháp
Cập nhật: 27.09.2018 | Lượt nghe: 43 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2266 Tu thiền khóa 8, bài, Thiền và thực tập thiền
Cập nhật: 27.09.2018 | Lượt nghe: 37 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2265 Thiền tập lần 8, bài, Thất Bồ Đề Phần
Cập nhật: 27.09.2018 | Lượt nghe: 42 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2264 Lột xác
Cập nhật: 27.09.2018 | Lượt nghe: 39 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2263 Vật cản trên đường tu
Cập nhật: 27.09.2018 | Lượt nghe: 43 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2262 4 pháp tu
Cập nhật: 27.09.2018 | Lượt nghe: 36 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2261 Cách chuyển hóa tâm
Cập nhật: 27.09.2018 | Lượt nghe: 38 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2260 Thay đổi chính mình
Cập nhật: 27.09.2018 | Lượt nghe: 33 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2259 Phước huệ
Cập nhật: 27.09.2018 | Lượt nghe: 34 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2258 Ai tu phải biết
Cập nhật: 27.09.2018 | Lượt nghe: 31 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2257 Thân tâm thế gian và xuất thế gian
Cập nhật: 27.09.2018 | Lượt nghe: 34 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2256 Tọa thiền
Cập nhật: 27.09.2018 | Lượt nghe: 33 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2255 Phòng và trị bệnh
Cập nhật: 27.09.2018 | Lượt nghe: 34 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2254 Tâm sở phiền não 2
Cập nhật: 27.09.2018 | Lượt nghe: 33 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2253 Tâm sở phiền não
Cập nhật: 27.09.2018 | Lượt nghe: 31 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2252 Duy thức học nhập môn
Cập nhật: 27.09.2018 | Lượt nghe: 36 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2251 Bức tranh Phật Pháp
Cập nhật: 27.09.2018 | Lượt nghe: 36 | Download: Click download
Thích Trí Huệ