Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
mp32189 Sống cầu thanh thản, chết cầu vãng sanh
Cập nhật: 20.09.2018 | Lượt nghe: 426 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32188 Lễ vía chư Phật, Bồ Tát
Cập nhật: 20.09.2018 | Lượt nghe: 203 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32187 Kinh Pháp Cú, phẩm 26, phẩm Bà La Môn, câu 389, 390
Cập nhật: 20.09.2018 | Lượt nghe: 196 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32186 Cốt lõi của sự tu hành
Cập nhật: 20.09.2018 | Lượt nghe: 290 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32185 Tu một đời cũng đắc
Cập nhật: 20.09.2018 | Lượt nghe: 259 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32184 Tu hạnh xuất gia
Cập nhật: 20.09.2018 | Lượt nghe: 231 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32183 Kinh Pháp Cú, phẩm 26, A La Hán câu 388
Cập nhật: 20.09.2018 | Lượt nghe: 196 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32182 Tạo công đức trong ngày lễ vía Quan Âm
Cập nhật: 20.09.2018 | Lượt nghe: 234 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32181 Làm gì có phước khi đi chùa
Cập nhật: 20.09.2018 | Lượt nghe: 229 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2250 3 pháp của tâm
Cập nhật: 20.09.2018 | Lượt nghe: 83 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2249 Đối diện sự thật để tu
Cập nhật: 20.09.2018 | Lượt nghe: 61 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2248 Biến và bất biến
Cập nhật: 20.09.2018 | Lượt nghe: 50 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2247 5 phát tâm và 5 pháp thực hành phần 2
Cập nhật: 20.09.2018 | Lượt nghe: 52 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2246 5 phát tâm và 5 pháp thực hành
Cập nhật: 20.09.2018 | Lượt nghe: 44 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2245 Tu hành thanh tịnh
Cập nhật: 20.09.2018 | Lượt nghe: 47 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2244 Thiếu, Dư, Vay, Trả
Cập nhật: 20.09.2018 | Lượt nghe: 82 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2243 3 nô lệ và 4 lựa chọn
Cập nhật: 20.09.2018 | Lượt nghe: 57 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2242 Phương pháp trị bệnh và các bài thuốc thông thường
Cập nhật: 20.09.2018 | Lượt nghe: 58 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2241 Hướng dẫn tu tập
Cập nhật: 20.09.2018 | Lượt nghe: 56 | Download: Click download
Thích Trí Huệ