Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
mp32334 Thiền Viassana , Minh Sát Tuệ, 18 giới phân biệt
Cập nhật: 17.03.2019 | Lượt nghe: 480 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32332 Bốn Pháp căn bản đoạn diệt đau khổ
Cập nhật: 17.03.2019 | Lượt nghe: 546 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32331 Thiền Phật Giáo , bài 18 giới
Cập nhật: 17.03.2019 | Lượt nghe: 485 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2444 Khổ nhất, vui nhất
Cập nhật: 17.03.2019 | Lượt nghe: 313 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2442 Niệm Phật một kiếp vãng sanh
Cập nhật: 17.03.2019 | Lượt nghe: 326 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32330 Bé tập tu
Cập nhật: 14.03.2019 | Lượt nghe: 497 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32329 Niệm Phật chắc chắn vãng sanh
Cập nhật: 14.03.2019 | Lượt nghe: 474 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32328 Thiền tập lần 21, bài Thập nhị nhân duyên (Tiếp theo)
Cập nhật: 14.03.2019 | Lượt nghe: 450 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32327 Hiểm nạn cuộc đời
Cập nhật: 14.03.2019 | Lượt nghe: 529 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32326 Pháp và nhằm Pháp
Cập nhật: 14.03.2019 | Lượt nghe: 452 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32325 Sống trong chánh niệm
Cập nhật: 14.03.2019 | Lượt nghe: 442 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32324 Thiền Phật Giáo, bài 2, Ngũ uẩn là gì (Phần 3)
Cập nhật: 14.03.2019 | Lượt nghe: 457 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32323 Thiền Vipassana Minh Sát Tuệ, 5 uẩn là gì (Tiếp theo)
Cập nhật: 14.03.2019 | Lượt nghe: 443 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32321 Tựa áng Phù Vân
Cập nhật: 14.03.2019 | Lượt nghe: 479 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2440 Chuyên đề, kỷ năng ứng phó đạo tràng
Cập nhật: 14.03.2019 | Lượt nghe: 354 | Download: Click download
Thích Trí Huệ