Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
mp32309 Kinh Pháp Cú, phẩm 26, Phẩm Bà La Môn (Câu 401)
Cập nhật: 10.03.2019 | Lượt nghe: 464 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32308 Thiền Phật Giáo, bài 2, Ngũ uẩn là gì
Cập nhật: 10.03.2019 | Lượt nghe: 479 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32307 Ý nghĩa ngày lễ cài hoa hồng
Cập nhật: 10.03.2019 | Lượt nghe: 466 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32304 Khóa tu thiền tập lần 10, bài, Đoạn dòng sanh tử
Cập nhật: 10.03.2019 | Lượt nghe: 458 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32303 Vui vẻ sống
Cập nhật: 10.03.2019 | Lượt nghe: 628 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32302 Khi chết ta đi về đâu
Cập nhật: 10.03.2019 | Lượt nghe: 500 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32301 Thiền tập lần thứ 18, Thất niệm và chánh niệm
Cập nhật: 10.03.2019 | Lượt nghe: 473 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2430 Kinh Pháp Cú, phẩm 26, phẩm Bà La Môn (Câu 422)
Cập nhật: 10.03.2019 | Lượt nghe: 238 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2428 Kinh Bát Đại Nhân Giác, buổi 5
Cập nhật: 10.03.2019 | Lượt nghe: 214 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2427 Chia sẽ an vị Phật
Cập nhật: 10.03.2019 | Lượt nghe: 223 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2426 Kinh Bát Đại Nhân Giác, buổi 4, Tựa Kinh (phần 2)
Cập nhật: 10.03.2019 | Lượt nghe: 230 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2425 Khuyến phát Bồ Đề Tâm
Cập nhật: 10.03.2019 | Lượt nghe: 209 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2424 Chuyên đề, Thánh Trí và Bồ Tát Đạo
Cập nhật: 10.03.2019 | Lượt nghe: 223 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2423 Kinh Pháp Cú, phẩm 26, phẩm Bà La Môn (câu 419)
Cập nhật: 10.03.2019 | Lượt nghe: 200 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2422 Tu tĩnh tu mê
Cập nhật: 10.03.2019 | Lượt nghe: 229 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2421 Chết, mất gì, còn gì
Cập nhật: 10.03.2019 | Lượt nghe: 240 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2420 Làm giàu thế nào
Cập nhật: 10.03.2019 | Lượt nghe: 246 | Download: Click download
Thích Trí Huệ