Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
mp32185 Tu một đời cũng đắc
Cập nhật: 20.09.2018 | Lượt nghe: 490 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32184 Tu hạnh xuất gia
Cập nhật: 20.09.2018 | Lượt nghe: 431 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32183 Kinh Pháp Cú, phẩm 26, A La Hán câu 388
Cập nhật: 20.09.2018 | Lượt nghe: 371 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32182 Tạo công đức trong ngày lễ vía Quan Âm
Cập nhật: 20.09.2018 | Lượt nghe: 435 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32181 Làm gì có phước khi đi chùa
Cập nhật: 20.09.2018 | Lượt nghe: 461 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2250 3 pháp của tâm
Cập nhật: 20.09.2018 | Lượt nghe: 313 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2249 Đối diện sự thật để tu
Cập nhật: 20.09.2018 | Lượt nghe: 269 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2248 Biến và bất biến
Cập nhật: 20.09.2018 | Lượt nghe: 303 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2247 5 phát tâm và 5 pháp thực hành phần 2
Cập nhật: 20.09.2018 | Lượt nghe: 243 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2246 5 phát tâm và 5 pháp thực hành
Cập nhật: 20.09.2018 | Lượt nghe: 278 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2245 Tu hành thanh tịnh
Cập nhật: 20.09.2018 | Lượt nghe: 274 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2244 Thiếu, Dư, Vay, Trả
Cập nhật: 20.09.2018 | Lượt nghe: 334 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2243 3 nô lệ và 4 lựa chọn
Cập nhật: 20.09.2018 | Lượt nghe: 267 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2242 Phương pháp trị bệnh và các bài thuốc thông thường
Cập nhật: 20.09.2018 | Lượt nghe: 288 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2241 Hướng dẫn tu tập
Cập nhật: 20.09.2018 | Lượt nghe: 295 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2240 Dùng trí tuệ để tu
Cập nhật: 18.09.2018 | Lượt nghe: 308 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2239 Từng bước tu tập
Cập nhật: 18.09.2018 | Lượt nghe: 303 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2238 Phật Học Khải Luận
Cập nhật: 18.09.2018 | Lượt nghe: 305 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2237 Giải 3 chữ khổ
Cập nhật: 18.09.2018 | Lượt nghe: 283 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2236 Hỏi thơ thiền
Cập nhật: 18.09.2018 | Lượt nghe: 280 | Download: Click download
Thích Trí Huệ