SUYỄN LÂU NĂM KHÔNG KHỎI

SUYỄN LÂU NĂM KHÔNG KHỎI

SUYỄN LÂU NĂM KHÔNG KHỎI

SUYỄN LÂU NĂM KHÔNG KHỎI

SUYỄN LÂU NĂM KHÔNG KHỎI
SUYỄN LÂU NĂM KHÔNG KHỎI
SUYỄN LÂU NĂM KHÔNG KHỎI

- Tạo giáp (bỏ võ) hạt đen 8g (tán bột)

- Tử uyển                       8g

- Tang bạch bì                 8g

- Bán hạ                         8g

- Bách bộ                        8g

- Cam thảo nướng            8g

- Thạch xương bồ             8g

- Minh phàn                     4g

- Đơm tinh                      4g

- Trừ Tạo giáp, các vị nấu thành cao trộn với bột gạo giáp làm hoàn.

- Ngày uống 8-12g