Thời Mạt Pháp

Thời Mạt Pháp

Thời Mạt Pháp

Thời Mạt Pháp

Thời Mạt Pháp
Thời Mạt Pháp
Thời Mạt Pháp
Thời mạt pháp đến nơi
Thật đau thương tỷ người ...
Bọn quỉ vương phá hoại!
Kẻ quá khích hại đời .
  
Người tu chẳng được yên
Bị kẻ xấu khùng điên
Gây tang thương đổ nát!
Làm đau khổ triền miên ... 
  
Tà đạo gây khổ đau
Tâm gian ác lửa sầu
Người hiền cũng chịu nạn
Nghiệp kiếp trước theo nhau ...
  
Chánh pháp mãi trường tồn
Chân lý luôn thượng tôn
Đời lúc suy lúc thịnh! 
Luật tự nhiên vẫn còn...
  
Phật pháp thật từ bi
Không chấp mọi việc chi!
Luôn lấy ân báo oán
Lòng sân hận tiêu đi ..!
  
Bạo phát rồi bạo tàn
Tâm ác chẳng được an
Đời có vay phải trả!
Luật nhân quả trần gian.
  
Minh Lương Trương Minh Sung
Cali . ngày 11 / 07 / 2013