THUYẾT PHÁP

THUYẾT PHÁP

THUYẾT PHÁP

THUYẾT PHÁP

THUYẾT PHÁP
THUYẾT PHÁP
THUYẾT PHÁP
0030-Sứ giả Như Lai
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 844 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0028-Vô thường
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 775 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0027-Tìm Phật nơi đâu
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 840 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0025-Bệnh viện tâm linh
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 906 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0024-Hình ảnh trâu và cọp trong cửa thiền
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 973 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0023-Ai ơi đừng tuyệt vọng
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 903 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0022-Oai-thần-trong-câu-niệm-Phật-1
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 855 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0022-Oai-thần-trong-câu-niệm-Phật-2
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 864 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0021-Vượt qua lỗi lầm
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 881 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0020-Hóa-giải-nghiệp-duyên-2
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 794 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0020-Hóa-giải-nghiệp-duyên -1
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 924 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0019-Xem bói đầu năm
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 843 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0017-Phật-Pháp-Diệu-Huyền
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 766 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0015-Lỗi-lầm
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 822 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0012-Tam-tông-chỉ-yếu-2
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 843 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0012-Tam-tông-chỉ-yếu-1
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 813 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0007-Tu-và-không-tu
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 812 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0006-Tứ-nhiếp-pháp
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 935 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0004-Niệm-Phật-rõ-pháp
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 734 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0003-Công đức tu bát quan trai giới và niệm Phật 2
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 857 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng