THUYẾT PHÁP

THUYẾT PHÁP

THUYẾT PHÁP

THUYẾT PHÁP

THUYẾT PHÁP
THUYẾT PHÁP
THUYẾT PHÁP
2191 Tại sao gọi là Phật đản
Cập nhật: 25.07.2018 | Lượt nghe: 562 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2189 Sống cầu thanh thản, chết cầu vãng sanh
Cập nhật: 25.07.2018 | Lượt nghe: 504 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2188 Lễ vía chư Phật, Bồ Tát
Cập nhật: 25.07.2018 | Lượt nghe: 472 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2187 Kinh Pháp Cú, phẩm 26, phẩm Bà La Môn câu 398, 390
Cập nhật: 25.07.2018 | Lượt nghe: 487 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2186 Cốt lõi của sự tu hành
Cập nhật: 25.07.2018 | Lượt nghe: 533 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2185 Tu một đời chứng đắc
Cập nhật: 25.07.2018 | Lượt nghe: 514 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2184 Tu hạnh xuất gia
Cập nhật: 25.07.2018 | Lượt nghe: 517 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2183 Kinh Pháp Cú phẩm 26, phẩm A La Hán câu 388
Cập nhật: 25.07.2018 | Lượt nghe: 498 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2182 Tạo công đức trong ngày lễ vía Quan Âm
Cập nhật: 25.07.2018 | Lượt nghe: 584 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2181 Làm gì có phước khi đi chùa
Cập nhật: 25.07.2018 | Lượt nghe: 517 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2180 Phật giáo Việt Nam thời du nhập
Cập nhật: 27.06.2018 | Lượt nghe: 681 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2179 Pháp số số 3
Cập nhật: 27.06.2018 | Lượt nghe: 699 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2178 Giật mình lo tu
Cập nhật: 27.06.2018 | Lượt nghe: 864 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2177 Hữu duyên với Phật
Cập nhật: 27.06.2018 | Lượt nghe: 761 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2176 Kinh Pháp Cú, phẩm 26 phẩm Bà La Môn
Cập nhật: 27.06.2018 | Lượt nghe: 714 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2175 Bốn quả tu chứng
Cập nhật: 27.06.2018 | Lượt nghe: 840 | Download: Click download
Thích Trí Huệ