TỨ ĐỘNG TÂM

TỨ ĐỘNG TÂM

TỨ ĐỘNG TÂM

TỨ ĐỘNG TÂM

TỨ ĐỘNG TÂM
TỨ ĐỘNG TÂM
TỨ ĐỘNG TÂM
Trước khi Phật nhập diệt
Phật dạy ngài A Nan
Lời nhắn nhủ cuối cùng
Tứ động tâm thế gian.(*)
 
Bốn thánh tích ghi nhớ
Các cư sĩ , Tỳ Kheo
Phải chiêm ngưỡng , tôn kính
Tâm thành tín nguyện theo.
 
Khi thăm viếng thánh địa
Lòng cảm động nhớ thương
Nguyện noi gương trì giới
Phật Thích Ca soi đường.
 
Tâm thâm tín hoan hỉ
Khi chiêm bái nơi này
Nếu mạng chung tử biệt
Sẽ sanh cõi người , trời ...
 
Phải tin sâu , chắc chắn
Ngôi Tam Bảo vững bền
Phật , Pháp , Tăng quí trọng
Chánh pháp mãi trường tồn.
 
Không nên theo tà kiến
Tạo phiền não , khổ đau.
Hành trì theo Phật pháp
Cõi an lạc nhiệm mầu !
 
Minh Lương Trương MInh Sung
Cali . ngày 15 / 04 / 2013