VIÊM KHỚP

VIÊM KHỚP

VIÊM KHỚP

VIÊM KHỚP

VIÊM KHỚP
VIÊM KHỚP
VIÊM KHỚP

1/ Nam

- Chùm gông                1 nắm

- Cốc kèn                     1 nắm

- Bàn gai                     1 nắm

- Mắc cỡ                       1 nắm

- Chó đẻ                      1 nắm

- Rễ nhàu                     1 nắm

- Thần thông                1 nắm

- Ngũ chiều                   1 nắm

- Sắc uống

2/ Rễ củ lác (dệt chiếu) sắc nhỏ, sao vàng, thủy thổ

- Sắc uống

3/ Thuốc tán (Bắc)

- Sa tiền tử                   2 chỉ

- Phục linh                    3 chỉ

- Đương Quy                 1 chỉ

- Thảo quả                    5 chỉ

- Tiền Hồ                      5 chỉ

- Nhũ Hương                  5 chỉ

- Song truật                  3 chỉ

- Xuyên khung               2 chỉ

- Xuyên Đại Hoàn           1,5 chỉ

- Quế chi                      3 chỉ

- Tán mịn

- Ngày 2-3 lần, 1 lần 1 muỗng cà phê